Korzyści ze współpracy z Porozumieniem.

Przystąpienie do porozumienia stanowi korzystną alternatywę dla innych rozwiązań prawnych, które mogą być mniej skuteczne i bardziej kosztowne. Art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 roku przewiduje bowiem dwie możliwości realizacji przez wprowadzających obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05 i 15 01 10*:

 

 
Docelowy poziom odzysku w %, 2014 r.


 

Samodzielna realizacja

Współpraca z porozumieniem

Rodzaj materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym bądź po środkach niebezpiecznych

Odpady opakowaniowe wytworzone przez przedsiębiorcę1

Odpady opakowaniowe wytworzone przez inne podmioty

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe2

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych3

Tworzywa sztuczne

23,5

100

14

5

Aluminium, stal

51

100

14

5

Papier, tektura

61

100

14

5

Szkło

61

100

14

5

Drewno

16

100

14

5

 

1 Wg Załącznika nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. (poz. 888)

2 Wg Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

3 Wg Załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia