Zasady współpracy z Porozumieniem.

Dobrowolne Porozumienie z Izbą Recyklingu i Odzysku Odpadów jest gwarancją wykonania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Izba zrzesza przedsiębiorców realnie zajmujących się recyklingiem i odzyskiem odpadów, nasze usługi adresowane są do wprowadzających opakowania wielomateriałowe oraz opakowania po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.

Organizujemy cały system gospodarowania odpadami opakowaniowymi o kodach 15 01 05 oraz 15 01 10*, a więc ich zbiórkę, sortowanie, a następnie transport do właściwych miejsc przetwarzania.

Jesteśmy jedyną organizacją samorządu gospodarczego, która stworzona została przez przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem i recyklingiem odpadów na obszarze całego kraju.