Podstawa prawna funkcjonowania porozumień

Porozumienie funkcjonuje w ramach art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym:

 

"Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających:

1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo

2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin

– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych."

 

Art. 18 ww. ustawy przewiduje dwie możliwości realizacji przez wprowadzających obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05 i 15 01 10*:

 

1) samodzielnie albo

2) przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25.

 

Od 1 stycznia 2014 roku w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach wielomateriałowych lub środków niebezpiecznych w opakowaniach obowiązek z zakresu osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu nie może być przeniesiony na organizację odzysku opakowań! Zapis ten został doprecyzowany przez Ministerstwo Środowiska w interpretacji "Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach" z 7 stycznia 2014 roku:

 

"Ponadto jeśli wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne rozlicza się z tych odpadów opakowaniowych na podstawie art. 17. ust. 1 z organizacją odzysku opakowań (przenosi na nią odpowiedzialność za wykonanie ustawowego obowiązku), będzie to traktowane jak niewypełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu określonego w art. 18 ust. 1 ww. ustawy."u, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych.